شماره حساب ها

شماره حساب های تورینو از قرار زیر می باشد :

 

شماره حساب شماره کارت بانک
4422641979 6104337874998501
IR150120000000004422641979
بانک ملت
0103215793008 6037691597675131
IR 780190000000103215793008
بانک صادرات

به نام آقای مهدی لطیفی