تاریخ ثبت: :08-04-1401
تعداد بازدید: :2346

شماره حساب ها

 

شماره حساب های تورینو از قرار زیر می باشد :

شماره حساب شماره کارت بانک
4422641979

6104337874998501
IR150120000000004422641979

https://torinoplus.com/img/mellat.png
0103215793008 6037691597675131
IR 780190000000103215793008
 

به نام آقای مهدی لطیفی